Amser Siarad/Let’s Talk – Ageing Well Engagement

Please scroll down for English text

Mae’r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn newid…

Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro (neu’r ‘RPB’) yn cynnwys partneriaid o’r maes iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector. Hoffem eich gwahodd i roi eich barn ar ein cynlluniau ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.

Ein nod yw galluogi pobl i fyw eu bywydau gorau posibl yn eu cartrefi a’u cymunedau, er mwyn i chi dderbyn y cymorth iawn, ar yr adeg iawn, yn y lle iawn.

Rydym yn defnyddio ein cyllid i helpu i gynllunio a gwella gwasanaethau i ddiwallu anghenion pobl. Bwriad ein gwaith presennol yw gwella gofal cydgysylltiedig ar gyfer pobl hŷn drwy ganolbwyntio ar nifer o feysydd pwysig:

 • Cymorth ataliol – eich helpu i aros yn iach drwy gynnig mynediad hawdd i ystod o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sydd ar gael i chi
 • Gofal a chymorth yn y cartref – os ydych yn mynd yn sâl a bod angen help arnoch i gryfhau, neu os bydd angen mynediad arnoch i gymorth mwy hirdymor, rydym am sicrhau bod y cymorth iawn ar gael
 • Cymorth rhyddhau – os bydd angen i chi fynd i’r ysbyty, rydym am sicrhau bod y cymorth iawn ar gael i chi fel y gallwch ddychwelyd adref cyn gynted â phosibl

Mae’r holl wasanaethau hyn yn canolbwyntio arnoch chi felly rydym am gyfarfod â chi i ganfod pa wasanaethau rydych yn eu defnyddio a ble mae’r bylchau. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu datblygu a’u llunio ar gyfer y dyfodol.

Os ydych chi dros 50 oed ac yn byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, gobeithiwn y gallwch ddod i un o’n trafodaethau, i gyfarfod â’n tîm ac i rannu eich safbwyntiau a’ch profiadau:

 • Ar-lein (Zoom) Dydd Gwener  26 Tachwedd – 11.30am – 1.00pm
 • Ar-lein (Zoom) Dydd Llun 29 Tachwedd – 2.00pm – 3.30pm
 • Gellir ychwanegu dyddiadau ychwanegol, yn dibynnu ar y galw

Bydd y niferoedd yn gyfyngedig i sicrhau bod digon o amser i chi gymryd rhan – i gofrestru eich lle, cwblhewch y ffurflen gofrestru drwy ddilyn y ddolen hon https://form.responster.com/k29Kve.

Pan fydd yn ddiogel gwneud hynny, gobeithiwn gynnal digwyddiadau yn y dyfodol wyneb yn wyneb, yn ogystal ag ar-lein, i sicrhau ein bod mor gynhwysol â phosibl. Felly os na allwch fynychu’r tro hwn, ond hoffech glywed am gyfleoedd yn y dyfodol i rannu eich barn, neu os cewch unrhyw broblemau i gofrestru, neu os bydd gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom yn [email protected]

Rydym yn gobeithio eich gweld chi yno.

​****************************************************************************

The way we deliver health and social care services is changing….

 

The Cardiff and Vale Regional Partnership Board (or ‘RPB’) is made up of partners from health, social care and the third sector. We would like to invite you to have your say in our plans for health and social services.

Our aim is to enable people to live the best lives they can in their homes and communities, so you receive the right support, at the right time, in the right place.

We use our funding to help design and improve services to meet people’s needs. Our current work is looking to improve joined-up care for older people by focussing on a number of important areas:

 • Preventative support – helping you stay well through easy access to a range of health and care services which are available to you
 • Care and support at home – if you become unwell and need help to get you back on your feet, or if you need access to more long-term support we want to ensure the right support is available
 • Discharge support – if you have to go into hospital, we want to ensure the right support is available so you can return home as soon as possible

 

All of these services revolve around you and so we want to meet with you to find out what services you use and where the gaps are. This will help us to make sure that services are developed and shaped for the future.

If you are over 50 and living in Cardiff or the Vale of Glamorgan we hope you will be able to come to one of our discussions, to meet our team and share your views and experiences:

 • Online (Zoom): Friday 26th November – 11.30am-1.00pm
 • Online (Zoom): Monday 29th November – 2.00pm-3.30pm
 • Additional dates may be added, depending on demand

Numbers will be limited to make sure there is plenty of time for you to get involved – to register for a place please complete the registration form by following this link https://form.responster.com/k29Kve.

When it is safe to do so, we hope to hold future events in-person, as well as online, to ensure we are as inclusive as possible. So if you can’t attend this time, but would like to hear of future opportunities to have your say, or if you have any issues or questions on registering, please email us at [email protected]

We hope to see you there.

AW Engagement Events (Poster (Landscape)

Skip to content