EnglishWelsh

Wales Carers Summit: Next Steps

When

10 June 2022    
10:30 am - 12:00 pm

During the week beginning 7th February, Carers Wales invited unpaid carers to our Wales Carers Summit. We asked carers to identify positive solutions and policy changes that could be made by statutory authorities, carers support organisations and communities to make life better for unpaid carers.

We covered a variety of topics throughout the week and collated a wealth of views, opinions and ideas about how services should and could respond to carers’ needs now and in the future. We summarised some of this feedback and asked questions to a panel of decision makers during the Friday morning plenary. These decision makers made commitments to carers.

This Carers Week, we would like to invite you to join us for a follow up event. The event will be an opportunity to update you on actions taken since the Summit and outline next steps. We have also invited the panel members back to give updates on the actions they committed to and other work they have done to support carers.

You will also hear from Carers Wales about opportunities to get involved in our ongoing policy and campaign work in making carers lives better.

You cand find out more about the Carers Summit in our report here: carersuk.org/wales/policy-resources-for-professionals/policy-library/carers-wales-carers-summit-2022

The event is being hosted by Carers Wales and funded by Welsh Government.

Book your tickets here:  https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-carers-summit-next-steps-tickets-336645745487

AGENDA

10.30 – Welcome and recap from Summit in February

10.40 – Overview of the following Summit Focus Groups: actions that have been taken so far and next steps:

• Hospital Discharge

• Direct Payments

• Local Government

• Complaints

11.30 – Feedback from the expert panel members

11.55 – Wrap up and how to get involved

12.00 – End

Am y digwyddiad hwn

Yn ystod yr wythnos yn dechrau 7 Chwefror, gwahoddodd Gofalwyr Cymru ofalwyr di-dâl i Uwchgynhadledd Gofalwyr Cymru. Gofynnom i ofalwyr nodi atebion cadarnhaol a newidiadau polisi y gallai awdurdodau statudol, sefydliadau cymorth gofalwyr a chymunedau eu gwneud i wneud bywyd yn well i ofalwyr di-dâl.

Buom yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau yn ystod yr wythnos ac yn casglu cyfoeth o safbwyntiau a syniadau ynghylch sut y dylai gwasanaethau ymateb i anghenion gofalwyr nawr ac yn y dyfodol, a sut y gallent wneud hynny. Gwnaethom grynhoi rhywfaint o’r adborth hwn a gofyn cwestiynau i banel o benderfynwyr yn ystod y cyfarfod llawn fore Gwener. Gwnaeth y penderfynwyr hyn ymrwymiadau i ofalwyr.

Yr Wythnos Gofalwyr hon, hoffem eich gwahodd i ymuno â ni ar gyfer digwyddiad dilynol. Bydd y digwyddiad yn gyfle i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y camau a gymerwyd ers yr Uwchgynhadledd ac amlinellu’r camau nesaf. Rydym hefyd wedi gwahodd aelodau’r panel yn ôl i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu y maent wedi ymrwymo iddynt a gwaith arall y maent wedi’i wneud i gefnogi gofalwyr.

Byddwch hefyd yn clywed gan Gofalwyr Cymru am gyfleoedd i gymryd rhan yn ein gwaith polisi ac ymgyrchu parhaus i wneud bywydau gofalwyr yn well.

Gallwch ddarganfod mwy am yr Uwchgynhadledd Gofalwyr yn ein hadroddiad yma: carersuk.org/wales/policy-resources-for-professionals/policy-library/carers-wales-carers-summit-2022

Gofalwyr Cymru sy’n cynnal y digwyddiad a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru

RHAGLEN

10.30 – Croeso i’r ailadrodd o’r Uwchgynhadledd yn mis Chwefror

10.40 – Trosolwg o Grwpiau Ffocws yr Uwchgynhadledd a ganlyn: camau gweithredu a gymerwyd hyd yn hyn a’r camau nesaf:

• Rhyddhau o’r Ysbyty

• Taliadau Uniongyrchol

• Llywodraeth leol

• Cwynion

11.30 – Adborth gan aelodau arbenigol y panel

11.55 – Gorffen a sut i gymryd rhan

12.00 – Diwedd

 

Skip to content