EnglishWelsh

OCHR YN OCHR – Gweithdy Darganfyddiad Atal lled Cymru 2023

OCHR YN OCHR – Gweithdy Darganfyddiad Atal Hunanladdiad a Hunan niweidio ymysg dynion lled Cymru 2023

 

Nodwch: Mae hyn yn ddigwyddiad ar gyfer dynion (y rheiny sy’n uniaethu fel dyn) i fynychu.
Dydd Sadwrn 2ail o Ragfyr 2023. 10 am – 4 pm

 

Stadiwm Principality, Caerdydd.

 

MAE HYN YN DDIGWYDDIAD AM DDIM AR GYFER GRWPIAU DYNION YNG NGHYMRU – ar gyfer dynion sy’n aelodau o grwpiau, arweinwyr grŵp, neu ddynion sydd â diddordeb mewn sefydlu grwpiau.

 

Rydym mewn partneriaeth gyda Hunanladdiad Cenedlaethol a’r Tîm Atal Hunan Niweidio i redeg Gweithdy Atal Hunanladdiad ymysg dynion lled Cymru. Mae’r digwyddiad yn cael ei ddatblygu gan ddynion ar gyfer dynion. Ymunwch â ni OCHR YN OCHR, gweithdy er mwyn archwilio anghenion, adnabod rhwystrau, cydweithio, rhannu sgiliau, cyfarwyddo cynlluniau’r dyfodol a mwyhau effaith.

 

Cychwynnwch ar Daith Gyfunol o Ddarganfyddiad. 
Fe wnawn ni canmol ein harwyr heb ei gydnabod – siediau, clybiau, grwpiau, mentrau iechyd meddwl a chylchau sydd yn newid bywydau yn barod. Mwyhawn ein lleisiau yn gyfunol, archwilio beth sy’n gweithio, ein heriau, adnabod y bylchau a’r anghenion.

 

Gan gydnabod nad oes gan un grŵp yr atebion i gyd, gyda’n gilydd, rydym yn cychwyn ar daith o ddarganfyddiad er mwyn ffeindio ffordd ymlaen.

 

Darganfod, Rhannu a Siartio ein Cwrs. 
Mae OCHR YN OCHR wedi cael ei ddylunio er mwyn gwefru sgiliau, rhannu arferion gorau, a maethu cydweithio. Rhannwch yr heriau yr ydych yn wynebu, dadorchuddiwch effaith eich gweithgarwch, a thrafodwch y buddion posibl o gydweithio.Mae’r Gweithdy Darganfyddiad yn eich gwahodd i: 

  • Gychwyn ar Daith Gyfunol: Beth sydd yn gweithio yn eich grŵp chi? Pa heriau mae eich aelodau yn eu hwynebu?
  • Adnabod cymorth sydd wedi’i theilwra i ddynion.
  • Cydlynu Ymdrechion ar draws Cymru: Uno er mwyn cael effaith mwy cryf.
  • Annog Cydweithio: Pwysleisio undod dros gystadleuaeth.
  • Cefnogi Mentrau: Mwyhau prosiectau eisoes a maethu ymdrechion newydd.
  • Camau Ymarferol: Cyfarwyddion ar grantiau, cyllid, a chymorth hyrwyddol.
  • Torri lawr rhwystrau: Annog cydweithio tu hwnt i rwystrau.
  • Creu mannau “dyfnach”: rhannu dulliau ar gyfer creu cysylltiadau ystyrlon. Creu mannau dynamig ar gyfer cynnydd personol a chyfunol.
  • Manteisio ar Ddylanwad: Rhoi grym i fynychwyr i ddylanwadu ar bolisi iechyd dynion.

 

 

Ymunwch â’r Mudiad ar gyfer Newid! 

 

Peidiwch â cholli OCHR YN OCHR: datglowch botensial ein cymuned, ble mae dynion yn ffynnu, yn cefnogi ei gilydd, ac yn cael dylanwad parhaol. Mae hyn yn alwad i weithred; gall eich presenoldeb newid pethau er gwell. Cadwch y dyddiad yn rhydd ac ymunwch a ni wrth i ni ddarganfod y ffordd ymlaen gyda’n gilydd!

 

Prynu Tocynnau

 

Skip to content